การตรวจตามความเสี่ยงของกรรมพันธ์ ตรวจตามความเสี่ยงการใช้ชีวิต ตรวจตามปัจจัยอายุ

หลักการในการตรวจสุขภาพอย่างถูกวิธี

หลักการในการตรวจสุขภาพอย่างถูกวิธี

การตรวจตามความเสี่ยงของกรรมพันธ์ ตรวจตามความเสี่ยงการใช้ชีวิต ตรวจตามปัจจัยอายุ

Apr 12, 2017

เขียนโดย
/ มีผู้อ่าน 1,166

ในปัจจุบันนั้นประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตลดลง

จำนวนผู้สูงอายุกำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างช้าๆ กระแสการตรวจสุขภาพกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นทุกๆปี จนทำให้โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนหันมาทำ promotion แพคเกจการตรวจสุขภาพแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรกันมากขึ้น บางครั้งทำให้เราคิดว่านั่นเป็นการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมเพราะเป็น แพคเกจที่ทางโรงพยาบาลคัดสรรมาให้ คุณหมอเลือกให้..น่าจะดี

ในความเป็นจริงการตรวจสุขภาพปัจจุบันเป็นไปเพื่อเรื่องของธุรกิจมากขึ้น ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะสถาบันการแพทย์แต่ละแห่งก็ต้องการรายได้เช่นกัน นั่นทำให้บางแพคเกจเป็นการตรวจสุขภาพในลักษณะหว่านแห ไม่สามารถตรวจวินิจฉัย หรือคาดการณ์โรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้แม่นยำมากพอ


การตรวจสุขภาพที่เหมาะสมเป็นอย่างไร

  • การตรวจตามความเสี่ยงของกรรมพันธ์ เช่น หากครอบครัวของเรามีประวัติป่วยเป็นโรคเบาหวานมาก่อน เราก็จะมีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานเช่นกัน ดังนั้นการตรวจจึงควรเน้นไปที่การตรวจเลือด วัดระดับน้ำตาล ไขมันและอื่นๆที่อาจเกี่ยวข้องร่วมด้วยเป็นพิเศษ

  • ตรวจตามความเสี่ยงการใช้ชีวิต หากเราทำงานที่เสี่ยงกับระบบหายใจ ก็ควรตรวจการทำงานของปอด ทางเดินหายใจ

  • ตรวจตามปัจจัยอายุ หากเรามีอายุที่มากขึ้นก็ควรเพิ่มการตรวจจำพวกความดันโลหิต การทำงานของหัวใจเป็นต้น


การคัดกรองหัวข้อการตรวจก่อนจะช่วยประหยัดเงิน เวลา และให้ความแม่นยำในการตรวจมากกว่า หลังจากตรวจสุขภาพเสร็จสิ้นแล้ว แพทย์จะต้องให้คำแนะนำในการดำเนินชีวิตประจำวันที่เหมาะสม ทั้งเรื่องอาหารและการออกกำลังกาย เพราะความเสี่ยงของโรคที่คาดเดาเอาไว้อาจจะไม่เกิดขึ้นหากผู้เข้ารับการตรวจหันมาดูแลตัวเองอย่างเหมาะสม ก็จะช่วยยืดเวลาไม่ให้โรคภัยไข้เจ็บเข้ามาบั่นทอนชีวิตของเราได้นั่นเอง

เรียบเรียงข้อมูลโดย Healthynine